Vilkår for køb af emner på Wunderkammer samler- og specialauktioner.

De følgende vilkår gælder ved køb af emner gennem Wunderkammer samler- og specialauktioner (WK). Disse vilkår kan ændre sig over tid – gældende version er altid at finde på www.wunderkammerauktion.dk. Disse vilkår gælder fra 1. September 2023.

1.       Beskrivelse

1.1   WK vil beskrive emnernes originalitet og tilstand efter bedste evne ved en grundig gennemgang og i rådføring med eksperter. Alle beskrivelser vil baseres på den på salgstidspunktet herskende opfattelse blandt eksperter.

1.2   WK vil beskrive emnets generelle tilstand inklusive reparationer og skader. Mindre brugsskader og slid beskrives dog ikke minutiøst men dokumenters gennem billeder.

1.3   Alle emner solgt gennem WK vil kunne ses ved et eftersyn.

1.4   Vurderingen og beskrivelsen kan blive revideret forud for auktionen. Ændringer offentliggøres på www.wunderkammerauktion.dk.

2.       Auktion og budgivning

2.1   Forud for auktionen skal alle købere registrere og identificere sig. Alle identitetsoplysninger vil behandles og opbevares fortroligt.

2.2   Alle auktioner udføres under tilstedeværelse af en auktionsleder.

2.3   WK tager forbehold for fejl, tekniske vanskeligheder samt udefrakommende misbrug eller forstyrrende påvirkning under auktionen.

2.4   Auktionarius bestemmer overbuds størrelse og i hvilket tempo, auktionen afvikles.  Overbud stiger normalt med 5 % - 10 % i forhold til det foregående bud.

2.5   Hammerslag betegner både det forhold, at auktionarius slår med hammeren og derved markerer budgivningens afslutning, og den pris (budsum), den udbudte genstand sælges til.

2.6   Køber er den budgiver, der opnår hammerslag. Ved hammerslaget indgås på baggrund af disse købsvilkår en bindende købs-/salgsaftale.

2.7   Bydes der på andres vegne, hæfter budgiver som selvskyldnerkautionist for handlen.

2.8   Genstande købes som beset, og køber har uanset budtype ingen fortrydelsesret, heller ikke efter forbrugeraftaleloven. Dette da WK vil afholde fysiske auktioner som ikke er underlagt fortrydelsesret.

2.9   Der er fire typer budgivning som er mulige gennem auktionen:

  1. Bud fra salen ved personligt fremmøde: Registrering og udlevering af bydeskilt foregår ved indgangen til auktionssalen. Når budgiver ønsker at byde, signaleres dette til auktionarius ved at række bydeskiltet i vejret og tydeligt fremvise dets nummer.
  2. Kommissionsbud: Det ønskede maksimale bud kan afgives via info@wunderkammerauktion.dk frem til 48 timer før auktionens start. En kommissionær byder på budgivers vegne inden for rammerne af det ønskede maksimalbud og vil altid afgive lavest muligt overbud.
  3. Telefonbud: Der er muligt at blive ringet op af en medarbejder fra WK, der vil byde på budgivers vegne under auktionen. Dette kan bestilles via info@wunderkammerauktion.dk frem til 48 timer før auktionen afholdes.
  4. Onlinebud: Det er muligt at følge auktionen online via www.wunderkammerauktion.dk og byde med.

3.       Salær og grundgebyr

3.1   Der opkræves et købersalær på 23 % af hammerslaget inkl moms af salæret.

3.2   Som udgangspunkt handels alle varer på WK efter regler for brugtmoms. For danske og udenlandske firmaer kan der gælde særlige regler omkring moms. Køber er i alle tilfælde selv ansvarlig for korrekt betaling af moms og andre afgifter, gebyrer mv. i overensstemmelse med danske og udenlandske regler.

3.3   Nogle emner kan være pålagt kunsterafgift - dette vil fremgå af kataloget.

4.       Afregning

4.1   Alle købte emner skal betales senest 8 dage efter afsluttet auktion.

4.2   Betaling sker ved kontooverførsel til WK – Sparekassen Danmark

4.3   Kontant betaling op til 14.999 er mulig ved selve auktionen.

4.4   Hvis emnet ikke betales inden for tidsfristen er WK berettiget til at hæve købet.

4.5   Hæves købet på grund af manglende betaling er WK berettiget til at sælge genstanden på en ny auktion og kræve omkostningerne og en eventuel difference mellem hammerslag (samt salær), der er opnået på de to auktioner, betalt af den misligholdende køber.

5.       Fejl og mangler

5.1   Hvis emnet efter auktionen viser sig at være en forfalskning eller beskrivelsen behæftet med væsentlige fejl vil køber kunne annullere handlen.

6.       Afhentning og forsendelse

6.1   Købte emner kan sendes på købers omkostning og ansvar efter aftale med WK

6.2   I tilfælde af personlig afhentningen kan dette ske umiddelbart efter auktionen eller senest 8 dage efter afsluttet auktion.

6.3   I henhold til gældende hvidvasklovgivning skal køber i visse tilfælde udlevere identitetsoplysninger og fremvise billed-id til WK, før køber kan få den købte genstand i sin besiddelse

6.4   Enkelte emner kan være omfattet af et eksportforbud pålagt af Kulturværdiudvalget eller være omfattet af Washingtonkonventionen.

7.       Klage, tvistløsning og lovvalg

7.1   Ved klager anbefales det at skrive til WK på info@wunderkammerauktion.dk

7.2   Lykkes det ikke at finde en løsning, kan forbrugere sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naevneneshus.dk. Forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark kan klage til EU-Kommissionens online klageportal via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.

7.3   Tvister skal indbringes i Danmark ved Københavns Byret. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.

Kontakt

Wunderkammer samler- og specialauktioner ApS
CVR-nummer: 43671642

+45 3119 9949

info@wunderkammerauktion.dk

Følg os

© Software Copyright 2024 Skeleton. Alle rettigheder forbeholdes.